Kerkrentmeesters

De ouderling-kerkrentmeesters maken deel uit van de kerkenraad, en worden door de kerkenraad benoemd. Ze hebben als ouderling een zittingsperiode van vier jaar, en rapporteren zo vaak als nodig is op de kerkenraadsvergadering.
Een kerkrentmeester niet-ouderling wordt door de kerkenraad benoemd op voordracht, voor onbepaalde tijd, en maakt geen deel uit van de kerkenraad.
Het College van Kerkrentmeesters ontvangt financiële middelen om haar taak te vervullen vanuit Vaste Vrijwillige Bijdragen, collecten, giften en legaten. Op de gemeenteavond wordt de jaarrekening voorgelegd.
Het college bestaat uit de volgende leden:

voorzitter:
dhr. P. Goudswaard (ouderling kerkrentmeester)
cvk@gereformeerdekerkstrijen.nl

penningmeester:
mw. S. Smaal (ouderling kerkrentmeester)
algemeen lid:
dhr. C.Snijders (kerkrentmeester)
Er bestaat de mogelijkheid om met collectebonnen aan de collecte bij te dragen.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar bij fam. H.P. Snijders.