Kerkenraad

DIACONIEKERKRENTMEESTERSWIJKTEAMSKERKELIJK WERKER

Taak/doel:
Het besturen van de kerk en het bepalen en vaststellen van het beleid. Het benoemen van ambtsdragers, leden van diverse commissies en het beroepen van de predikant/kerkelijk werker.
Het toezien op de uitvoering van de diverse taken binnen de gemeente, die al dan niet zijn ondergebracht in commissies, werkgroepen of andere organen.
Het initiëren en stimuleren van kerkelijke activiteiten.

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor het houden van de erediensten, in praktische zin en voor wat betreft het inhoudelijke aspect.

De kerkenraad organiseert gemeenteavonden en zorgt voor informatie aan de gemeente over bestuurs- en beleidszaken door middel van een verslag van de kerkenraadsvergadering in de INFO.

Voor vragen en/of contact met de kerkenraad: scriba@gereformeerdekerkstrijen.nl