Kerk

ANBI-verantwoording

De Gereformeerde Kerk te Strijen is aangemerkt als een ANBI-instelling.

De ANBI gegevens zijn:

Algemene gegevens
Naam ANBI:  Gereformeerde Kerk Strijen
RSIN/Fiscaal nummer: 0026.34.314
Website adres:  www.gereformeerdekerkstrijen.nl
E-mail:   scriba@gereformeerdekerkstrijen.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Adres:  Spui 12
Postcode:  3291 EV
Plaats:  Strijen
Postadres:  Postbus 5786
Postcode:  3290 AB
Plaats:  Strijen

De Gereformeerde Kerk Strijen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De Gereformeerde kerk van Strijen is een kleine en warme geloofsgemeenschap. Onze missie is “Samen Geloof Beleven”
We voelen ons verbonden met God, de Bijbel, het leven, elkaar en de traditie.
We willen open zijn in de omgang met elkaar en ontvankelijk zijn om anderen binnen te laten.
We willen geraakt en geprikkeld worden in geloof en door de liefde van de gemeenschap.
Als kerk willen we het vuur aanwakkeren.

We zijn een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezitten rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Strijen.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad maximaal 16 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De kerkenraad heeft de volgende taken:

Het besturen van de kerk en het bepalen en vaststellen van het beleid.
Het benoemen van ambtsdragers, leden van diverse commissies en het beroepen van de predikant/kerkelijk werker.
Het toezien op de uitvoering van de diverse taken binnen de gemeente, die al dan niet zijn ondergebracht in commissies, werkgroepen of andere organen.
Het initiëren en stimuleren van kerkelijke activiteiten.

De kerkenraad vaardigt naar meerdere kerkelijke vergaderingen (classis) en
commissies een vertegenwoordiger af en vertegenwoordigt onze kerkelijke gemeente naar
externe instanties (overheidsorganen, maatschappelijke instellingen, andere kerkgenootschappen).

De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor het houden van de erediensten, in praktische zin en voor wat betreft het inhoudelijke aspect.
De kerkenraad organiseert gemeenteavonden (tenminste 1x per jaar), en zorgt voor informatie aan de gemeente over bestuurs- en beleidszaken door middel van een verslag van de kerkenraadsvergadering in de INFO.

De kerkenraad nodigt jaarlijks alle onder kerkenraadsverantwoordelijkheid werkzame commissies en werkgroepen op één van de kerkenraadsvergaderingen uit.
De kerkenraad bestaat uit: de predikant/kerkelijk werker, een scriba, één ouderling algemene zaken (vz), twee jeugdouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters, vijf wijkouderlingen en drie diakenen.

De ouderling-kerkrentmeesters vormen samen met een kerkrentmeester niet-ouderling het College van Kerkrentmeesters. Dit college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3). Het College van Kerkrentmeesters ontvangt financiële middelen om haar taak te vervullen vanuit Vaste Vrijwillige Bijdragen, collecten, giften en legaten. Op de gemeenteavond wordt de jaarrekening voorgelegd.

Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods aandacht tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het Beleidsplan 2013-2017 van onze gemeente.

Beloningsbeleid.
De beloning van de kerkelijk werker van onze gemeente is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op de jaarlijkse gemeenteavond doet de kerkenraad verslag van de uitgevoerde werkzaamheden in het afgelopen jaar, en wordt door het College van Kerkrentmeesters de jaarrekening voorgelegd. Via onderstaande link kunt u meer lezen in het verslag van de laatste gemeenteavond:
Gemeenteavond-10-05-2016

Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
In onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Gereformeerde kerk te Strijen KRM J2020 – ANBI-overzicht

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.