Werkgroep Eredienst

Taak/doel:
Het bezinnen op vorm en inhoud van de eredienst, het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad in dezen, het muzikaal-liturgisch vormgeven aan de eredienst en het stimuleren van de betrokkenheid van gemeenteleden hierbij.

De werkgroep bestaat uit gemiddeld 4 leden die door de kerkenraad op voordracht van de werkgroep worden benoemd voor onbepaalde tijd. Zij zijn zoveel mogelijk afkomstig uit diverse geledingen binnen de gemeente en/of zijn hier aanspreekpunt voor (cantorij, kindernevendienstleiding, organisten, koster, jeugdraad). Gemeenteleden kunnen ook op projectbasis meedraaien in de dienstencyclus rondom Kerst en Pasen en andere bijzondere diensten. Namens de kerkenraad maakt de kerkelijk werker deel uit van de werkgroep en is zij (bij voorkeur) de voorzitter. In vacaturetijd neemt een ouderling deze taak over. Een ander werkgroeplid draagt zorg voor de notulen.

De werkgroep vergadert maandelijks en doet d.m.v. notulen verslag aan de kerkenraad; voorstellen binnen het kader van de taakopdracht worden ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad. De werkgroep onderhoudt contacten met allen die betrokkenheid hebben bij het houden van de erediensten, m.n. bij die diensten die door de werkgroep worden geïnitieerd, voorbereid en vormgegeven.

Jeugddiensten worden mede voorbereid en vormgegeven door de jeugdraad. Via de notulen worden de bijzondere diensten, waar de WGE wat mee doet, kenbaar gemaakt aan de kerkenraad. In de externe contacten over de bijzondere diensten worden de preekvoorzieners ook geïnformeerd.

Contactpersonen:
voorzitter:
secretaris: mw. T. Verhaegen
communicatie: mw. S. Hensen

U kunt de werkgroepleden bereiken via mail: wge@gereformeerdekerkstrijen.nl