Diaconie

Taak/doel van het College van diakenen:

Oog en oor hebben voor mensen en groepen mensen in knelsituaties en voor de maatschappelijke factoren die deze veroorzaken, kerkleden informatie verschaffen omtrent die factoren en trachten de hele gemeente bij het diaconale werk te betrekken.
Diakenen worden benoemd door de kerkenraad (na verkiezing door de gemeente). Ze hebben een zittingsperiode van vier jaar; als kerkenraadslid zijn ze belast met het bestuur van de kerk en dragen ze verantwoordelijkheid in zaken van beleid.
De diakenen rapporteren maandelijks algemene activiteiten op de kerkenraadsvergadering. Ze ontvangen financiële middelen via collecten in de kerkdiensten, jaarlijkse bijdragen en giften.

Voor (langdurig) zieken of ouderen, die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, is er mogelijkheid via de diakenen een kerkzender-aansluiting aan te vragen.

Voor wie slecht ter been is, is er elke zondag de mogelijkheid om per auto gehaald en weer thuisgebracht te worden.
Inlichtingen bij de voorzitter van de diakonie: diaconie@gereformeerdekerkstrijen.nl